۱۳۹۵ چهارشنبه ۷ مهر ساعت : 5:10 بوقت تهران
دوره آموزشی نهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد دانشکده کارآفرینی برگز دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کارآفرینی کنفرانس فرصت های سزمایه گذاری در ایران پسا تحریم لوح زرین جشنواره رهبران توافق نامه بین دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشکد Entrepreneur Leader بازارچه کارآفرینی . دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرین دانشکده کارآفرینی