۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد ساعت : 21:4 بوقت تهران

 

مدیر گروه

 

دکتر محمد علی مرادی
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري اقتصاد از دانشگاه لیورپول انگلستان
پست الكترونيك: mamoradi@ut.ac.ir 
شماره تماس: 61119347
وبگاه      رزومه

کتب تالیفی و ترجمه

 


 

دکتر زهرا آراستی
درجه علمي: دانشيار
مدرك تحصيلي: دكتري علوم مديريت از دانشگاه تولون فرانسه
پست الكترونيك: arasti@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119227
رزومه

 

دکتر افسانه باقری
درجه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت آموزشی از دانشگاه پوترای مالزی
پست الكترونيك: af.bagheri@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119328
وبگاه      رزومه

 

دکتر سعید جعفری مقدم
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس
پست الكترونيك: smoghadam@ut.ac.ir 
شماره تماس: 61119244
وبگاه      رزومه
کتب تالیفی و ترجمه

 

دکتر رضا زعفریان
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف
پست الكترونيك: rzaefarian@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119342
رزومه

دکتر محمد عزيزي
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی
پست الكترونيك: m_azizi@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119338
وبگاه      رزومه

کتب تالیفی و ترجمه

 

دکتر قنبر محمدی الیاسی
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي:  دكتري مديريت سیستم- منابع انساني از دانشگاه تهران
پست الكترونيك: elyasi@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119226
رزومه