۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور ساعت : 7:22 بوقت تهران

 

 

 
   

محمدحسن مبارکی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس

سمت: معاون پژوهشی

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک:  mhmobaraki@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119333

وبگاه      رزومه