۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:13 بوقت تهران

 


   

دکتر مرتضی اکبری
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی آموزش کشاورزی
محورهای مطالعاتی: نوآوری، پذیرش فناوری، مدیریت سازمان های دانش محور

سمت: مدیر گروه کارآفرینی فناورانه
پست الكترونيك:
mortezaakbari@ut.ac.ir  

شماره تماس: 88225003
 رزومه     
وبگاه   

       
   

دکتر سید رضا حجازی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی و علم مواد
محورهای مطالعاتی:
 کارآفرینی فناورانه با تمرکز بر فناوری های پیشرفته در ایران و توسعه مبانی نظری فلسفی و دینی کارآفرینی
سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
پست الكترونيك: 
rehejazi@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119344
رزومه
 

       
   

دکتر ابوالقاسم عربیون
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی توسعه
محورهای مطالعاتی: سیاستگذاری، بهره برداری از فرصت های حوزه کارآفرینی در توسعه شرکت های کوچک و متوسط 

سمت: رئیس پژوهشکده سیاست گذاری و توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران
پست الكترونيك: arabiun@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119334
رزومه

.

       
   

دکتر علی مبینی دهکردی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری علوم دفاعی استراتژیک
محورهای مطالعاتی: مدیریت استراتژیک، نوآوری اجتماعی

پست الكترونيك: mobini@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119338
رزومه 

       
    دکتر آیت الله ممیز
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
محورهای مطالعاتی:
 کارآفرینی پایدار در مهندسی و مدیریت
پست الكترونيك: amomayez@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119344
 
رزومه
 
       
   

دکتر محمدرضا میگون پوری
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری نانو مکانیک

محورهای مطالعاتی: نظام نوآوری فناورانه، توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه، مهندسی کسب و کارهای فناور و مدیریت طراحی و توسعه محصول جدید

پست الكترونيك: meigounpoory@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119349
 رزومه