۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد ساعت : 20:27 بوقت تهران

 


   

دکتر کامبیز طالبی
مرتبه علمی: استاد
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی
محورهای مطالعاتی:
 راهبردهای کارآفرینانه و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط
سمت: مدیر گروه کسب و کار و سردبیر فصلنامه توسعه کارآفرینی
پست الكترونيك: 
ktalebi@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119228
رزومه
   

       
    دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری جامعه شناسی
محورهای مطالعاتی: مهندسی سیستم کسب و کارهای صنعت گردشگری، استفاده از فناوری های نوین در گردشگری، کارآفرینی در گردشگری

پست الكترونيك: gsalami@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119341
رزومه
       
   

دکتر محمود احمدپور داریانی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی
محورهای مطالعاتی: 
تدوین تجربیات کارآفرینی فردی و سازمانی موفق و غیرموفق در ایران
پست الكترونيك: ahmadpor@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119235
رزومه

       
    دکتر نرگس ایمانی پور
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
محورهای مطالعاتی: 
مطالعات مدیریت عملیات در کسب و کارهای کوچک و متوسط از منظر تصمیم گیری
پست الكترونيك: nimanip@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119227
رزومه

 
       
   

دکتر هستی چیت سازان
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت مالی
محورهای مطالعاتی: 
شناسایی و توسعه شیوه های تأمین مالی کارآفرینانه
پست الكترونيك: chitsazan@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119328
وبگاه      رزومه
کتب تألیفی و ترجمه